การจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. อยากทราบทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่ำสุด

✅ตอบ : บริษัทจำกัดตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้มีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน ทุกคนต้องซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น และหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท ฉะนั้น ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสุดของบริษัทคือ 15 บาท ก็สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้แล้ว

2.ผู้เริ่มก่อการต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอนตั้งบริษัทด้วยหรือไม่ ?

✅ตอบ : ผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอนตั้งบริษัทด้วยโดยถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นปิด

3. ผู้เยาว์เป็นผู้เริ่มก่อการได้หรือไม่

✅ตอบ :มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี
ได้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบด้วยตนเอง

4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทเหลือไม่ถึง 3 คนจะได้หรือไม่ ?

✅ตอบ : ได้ แต่อาจเป็นเหตุให้ศาลสั่งให้เลิกบริษัทปิด

5. การยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันในวันเดียวผู้มีอำนาจลงนาม
ในคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดคือผู้เริ่มก่อตั้งหรือกรรมการ ?

✅ตอบ : ผู้มีอำนาจลงนามในคำขอจดทะเบียนคือกรรมการผู้มีอำนาจ

6. ผู้เริ่มก่อการ 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการตอนตั้งบริษัทจำกัดด้วยหรือไม่ ?

✅ตอบ : ไม่ต้องเป็นเว้นแต่ที่ประชุมตั้งบริษัทเลือกตั้งผู้เริ่มก่อการคนนั้นขึ้นเป็นกรรมการของบริษัท

อ้างอิง : https://www.dbd.go.th/dbdweb56/faq_subcat.php?fsubid=37

ใส่ความเห็น