คลังขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ออีก 2 ปี
พร้อมขยายเวลายื่นแบบภาษี
และงด/ลดเบี้ยปรับกรณียื่นแบบล่าช้า
ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19
อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2Wcl3GX
Cr.กรมสรรพากร

ใส่ความเห็น